Högt förtroende för vården i länet

0

Öppna jämförelser 2015 inom hälso- och sjukvård visar att Region Jönköpings län genomgående har mycket goda resultat även den här gången och en positiv utveckling inom många områden. Flera resultat är bäst i Sverige och i toppen bland landsting och regioner, men det finns även områden att förbättra.

Ett stort antal kvalitetsindikatorer ingår i jämförelserna, bland annat medicinska resultat och hur nöjda patienterna är. Resultat från olika kvalitetsregister uppdateras löpande på webbplatsen Vården i siffror. Tillsammans ger resultaten en bild av läget inom sjukvården och från i år presenteras de öppna jämförelserna enbart digitalt. Ibland är skillnaderna mellan landstingen/regionerna stora, ibland små.

– Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län. Vi ser vilka områden vi behöver stärka, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Jag är stolt över de fina resultaten i vården och att patienterna har stort förtroende för den.

Positivt och stabilt
Förtroendet för hälso- och sjukvården är oförändrat högt – och allra högst är det i Jönköpings län med 73 procent (riket 63 procent). Förtroendet för vårdcentralerna är högst i Sverige och även sjukhusen har högt förtroende hos invånarna.

Trots att en del resultat försämrats, ligger Region Jönköpings län mycket bra till inom många områden i jämförelse med andra landsting/regioner.

– Samtidigt som jämförelser inte är definitiva bedömningar av kvalitet, så visar Öppna jämförelser generellt en både positiv och stabil bild av hälso- och sjukvården i Jönköpings län. Det ska vi vara stolta över, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Vi har förbättrat oss inom många områden.

Tillgänglighet och väntetider
Drygt 85 procent anser att de ha tillgång till den vård de behöver – även här högsta värdet i Sverige.

Nästan 75 procent anser att väntetiderna till besök i primärvården är rimliga. Det är högsta värdet i Sverige. Drygt 55 procent anser att väntetiderna till behandling på sjukhus är rimliga, det ger en andraplats.

Tillgängligheten till besök i den specialiserade vården inom vårdgarantins 90 dagar är också god och kommer på tredje plats i jämförelsen. Barn- och ungdomspsykiatrin klarar till exempel 100 procent och besök inom allmänpsykiatrin nästan 96 procent, kvinnosjukvårdens tillgänglighet är näst bäst i Sverige och ögonsjukvårdens är tredje bäst. Ortopedins tillgänglighet ligger också bra till i jämförelse med andra regioner/landsting.

Jönköpings län har även bra resultat när det gäller vårdgarantin att operation/åtgärd ska ske inom 90 dagar efter erbjudandet om vård, bland annat höftprotesoperation, övervikt och gråstarr.

Färre dör i cancersjukdom
Dödligheten i cancer har sjunkit i hela landet under de senaste 40 åren, och fler lever längre efter att ha fått diagnosen. Andelen personer i Jönköpings län som lever längre än fem år efter att ha drabbats av cancer har ökat och är nu omkring 73 procent; den näst högsta andelen i landet.

2013 inleddes ett förbättringsarbete inom cancervården för att minska skillnader inom länet, förbättra och utveckla vården. Multidisciplinära konferenser, där olika yrkesgrupper diskuterar bästa behandling av personer med cancer, samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen för att färre ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet är några faktorer som påverkar i positiv riktning.

– Inom cancervården finns områden vi behöver förbättra, säger Mats Bojestig. Det intensiva nationella arbetet med fem cancerdiagnoser i år och ytterligare tio 2016 kommer att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna.

Bra på hälsoinriktad vård
Region Jönköpings län har flera goda resultat inom området hälsoinriktad hälso- och sjukvård, bland annat uppskattas att vården vid besök diskuterar levnadsvanor och screening av gravida kvinnor för att tidigt upptäcka riskbruk av alkohol.

Jönköpings län ligger bäst till i Sverige när det gäller att påverka dödlighet i befolkningen med breda hälsopolitiska insatser – till exempel rökavvänjning och riskbruk för alkohol.

Länets hälso- och sjukvård är bra på att skriva ut rätt typ av antibiotika vid behandling av luftvägsinfektioner, undvika vårdrelaterade infektioner och andelen patienter med trycksår är bland de lägsta i landet.
Kroniska sjukdomar

I går, 15 december, publicerade Socialstyrelsen sin rapport Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar. Bland annat kan nämnas att telefontillgängligheten till primärvården är bäst i landet, alla samtal besvaras samma dag, och att regionen förbättrat hälften av resultaten som kan jämföras med tidigare år.

Förbättringsområden
Flera områden behöver förbättras, bland annat dessa: Väntetid till operation av ljumskbråck, antalet nya frakturer på grund av benskörhet, komplikationer efter insättning av pacemaker, blodförtunnande behandling efter stroke och vid förmaksflimmer och förebygga inläggning på sjukhus.

LÄMNA ETT SVAR