Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 4

0

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen.

Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 4

Förändringens tid vid Fågelforsdammen, del 4, en natur- och kulturkrönika i 22 bilder från ett monument i Skillingaryd skapat i elektricitetens ungdom år 1911, för mer än 104 år sedan.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd under de sista dagarna på året 2015.

 

1 IMG_5512

Historien om ett elverk tar sin början i och med att Kungliga Patent- och Registreringsverket beviljade per den 3 juli år 1911 registrering for Aktiebolaget Skillingaryds elektricitetsverk.

Bolaget hade sitt säte i Skillingaryd, Tofteryds socken av Jönköpings län och den el som skulle levereras producerades i Fågelfors vattenkraftverk.

Bilden visar Fogelfors kraftstation i december år 2015.

2 IMG_5810

Mellan Tofteryds kommun och Kungliga Arméförvaltningens artilleridepartement samt Kungliga Domänstyrelsen hade per den 9 december år 1910 ett arrendekontrakt upprättats som gav kommunen rätt att utnyttja Statens vattenfall i Lagan vid Fogelfors och Götaström.

Tofteryds kommun gav sedan per den 31 mars år 1911 Skillingaryds Elverk i uppdrag att bygga ut nämnda vattenfall.

Bilden visar Fågelfors kraftstation förmodligen någon gång under 1950-talet och personerna på bilden kan kanske vara maskinisterna Hugo Andersson ”Hugo på dammen” och Arvid Johansson ”Arvid Ville”.

3 IMG_5817

Den första generatorn installerades år 1911 och den andra år 1912 men sedan dröjde det till år 1932 innan det tredje aggregatet byggdes.

Bilden visar Fogelfors kraftstation anno 1911 och här producerades den el som sedan levererades till Aktiebolaget Skillingaryds elektricitetsverk.

4 IMG_5800 Lars Magnus Karlsson, Vegby

P Johansson ingenjörsbyrå i Växjö gjorde år 1948 en värdering av kraftstationen och man konstaterade då att under de senaste åren hade det producerats i genomsnitt 990 MWh, megawattimmar. Detta avviker inte så mycket från dagens produktion.

Nuvärdet av investeringarna under åren 1911-1948 var cirka 230 000 kronor. Ingenjörsbyrån ansåg att kraftstationen år 1948 var värd i runda tal 200 000 kronor.

År 1964 skedde en revision av kraftstationen vid Fågelfors, Skillingaryd.

Bilden visar den nuvarande ägaren Lars Magnus Karlsson, Vegby.

5 IMG_5801

I ett brev i april år 1928 ber Vaggeryds Elektricitetsverk att få abonnera på cirka 33 kW och vill veta lägsta pris och villkor.

Bilden visar bland annat den nuvarande ägaren Lars Magnus Karlsson, Vegby och interiören i Fågelfors kraftstation, Skillingaryd.

6 IMG_5802

En prishöjning är på gång och samtliga abonnenter i Skillingaryds Elverk fick i juni år 1918 ett brev om prishöjning.

För belysningsändamål var höjningen 10 procent och för kraftändamål 25 procent. Tariffen var uppbyggd som ett årsackord. Uppmätt energi för belysning kostade 40 öre/kWh och för motordrift 20 öre/kWh.

Bilden visar bland annat de tre generationerna vid Fågelfors kraftstation, Skillingaryd.
7 IMG_5820

I brevet angående prishöjningarna från år 1918 ställer elverket hårda krav.

”Abonnent anmodas att på vederbörligt ställe på omstående lista med sin namnteckning godkänna nämnda prisändring.

Den abonnent som underlåter detta godkännande, anses hava uppsagt sitt kontrakt med elektricitetsverket.”

Bilden visar bland annat de två generationerna vid Fågelfors kraftstation, Skillingaryd.
8 IMG_5821

I februari år 1924 ansåg åtta värmeelementsabonnenter att tiden var inne för en kraftig sänkning av abonnemangspriset.

I ett brev från dessa står, ”Vi anser att priset jämfört med vedeldning måste anses överdrivet högt, även så att ingen kraft levereras om sön- och helgdagar, som dock levereras av de flesta och även minsta kraftstationer i allmänhet.”

Bilden visar bland annat kraftöverföringen mellan turbinerna och de två generationerna vid Fågelfors kraftstation, Skillingaryd.

9 IMG_5806

Så kommer önskemål om en prissänkning på elektriciteten från Fågelfors kraftstation.

Aktiebolaget Nässjö Stolfabrik, som enligt brevhuvudet är Europas största stolfabrik, vill också ha en lindring i avgifterna för sitt kraftabonnemang och ber att få avlägga kraftavgifter endast för den tid motorerna är i drift.

Vilken effekt dessa brev haft går inte att utläsa av de handlingar som finns tillgängliga, men klart är att energipriset sänkts.

Bilden visar en liten skylt på en av generationerna vid Fågelfors kraftstation i Skillingaryd som säger följande, ”Elektromekano Hälsingborg, Likströmsgenerator n:o 60209, Typ LM 6, Drift kont, Varv 600, kW 3, Volt 115, Amp 26,1.

10 IMG_5805

I ett annat brev till Fågelfors kraftstation den 16 augusti år 1934 begär Carl Pettersson att få en ersättning för skötsel av en installerad dieselmotor med tjugofem kronor i månaden eller en krona per dag under den tid motorn är i gång. Mycket arbete utöver den ordinarie arbetstiden fordras.

Bilden visar en liten skylt på en av generationerna vid Fågelfors kraftstation i Skillingaryd som säger följande, ASEA-SERVICE 1964, G 83/10, 3~50, 105 kVA x 08, N. 60208, 600 r/m, 400 YO V 152 MAGN 110
11 IMG_5807

I ett annat brev till Fågelfors kraftstation, också detta år 1934, skriver en annan maskinist, Ernst Ljungkvist, till styrelsen. Han åberopar arbetsmiljöskäl när han framför sina önskemål:

”På grund av, att bolaget har insatt dieselmotor, och denna gjort arbetsbördan för maskinisterna mera maktpåliggande, samt att de gaser, som av motorn alstras äro hälsofarliga, och i icke ringa grad nedsättande på arbetsförmågan, vågar jag härmed vördsamt anhålla, att styrelsen toge i övervägande, huruvida icke åttatimmars arbetsdag ofördröjligen måtte tillämpas vid körning av dieselmotorn”.

Fotot visar en av många bilder som finns bevarade inom Fågelfors kraftstations väggar föreställande tider som flytt.
12 IMG_5808

Här har det inte berörts hur Vattenfall levererar kraft till Skillingaryds Elverk. Som detaljdistributör inom området kom Vattenfall in i bilden år 1957.

Tofteryds edf. var en underabonnent till Skillingaryds Elverk. Nätet var dåligt och underhållet med otillräcklig överföringsförmåga.

Då Skillingaryds Elverk inte ansåg sig kunna skaffa erforderligt kapital för upprustning fick Trollhätte Kraftverk, som var det dåvarande namnet, en förfrågan om att överta anläggningarna.

Abonnentantalet var 250. Nätet övertogs år 1957. Av kalkylen framgår att råkraftinköpet beräknades vara 700 000 kWh å 4,43 öre. Tariff för försålt energi var nio öre.

Bilden visar dammvallen och bostadhusen vid Fågelforsdammen för länge sedan.

13 IMG_5811

Drygt tio år senare, år 1968, förvärvar Vattenfall samtliga aktier i Skillingaryds Elverk. Säljare är Skillingaryds Köping. Köpeskillingen är 2 860 000 kronor minus lång- och kortfristiga skulder. Personalen, elverkschefen Thord Ehn, montörerna Erik Wennerberg och Egon Svensson, maskinist Arvid Johansson och grovarbetare Sigvard Sjölin, erbjuds anställning hos Trollhätte Kraftverk.

Bilden visar den gamla trätuben som leder vattnet ner till Fågelfors kraftstation, bilden är tagen av Bror Malmqvist, Skillingaryd.

Bror Malmquist var verksam i främst Skillingaryd, Hovfotograf. Etablerad år 1876 av brodern Robert Malmquist. Övert. 1893 av Bror år 1899.

Nuvarande innehafvare. Filial Ulricehamn.

Etablerad april 1894, innehavare Bror Malmqvist, f. 13 mars 1865. År 1911.

Bror Malmqvists Benämning på fastigheten på Södra Järnvägsgatan 6, ett tornhus. Bror Malmqvist, född år 1865 – död år 1938, hade i många år sin fotoateljé i huset. Huset har senare ofta kallats tornhuset.

14 IMG_5813

En man som hette J. Frenzel tog över rörelsen efter Bror Malmqvist men troligtvis lade han ned verksamheten redan i mitten av 1940-talet.

15 IMG_5814

Året därpå, 1969, övertar Skillingaryds Elverk distributionen inom Tofteryd utan kostnad. Samma år övertas även Grytåsortens Elektriska distributionsförening utan köpeskilling men med föreningens skulder.

Det dåvarande företagets gränser överensstämmer med dagens Skillingaryds Elverk. Liksom idag hade elverket ingen egen personal utan sköttes ifrån Skara.

Fotot på bilden, som finns bevarat i kraftstationen, är också en interiörbild från Fågelfors kraftstation tagit år 1939 av J. Frenzel, Skillingaryd.
16 IMG_5815

Skillingaryds Elverk har därefter varit inblandat i köpet av Domneåns Kraft AB. 1975 övertog Skillingaryds Elverk samtliga aktier i DKAB. Köpeskillingen som var 18 Mkr, finansierades genom ett lån från Vattenfall. Hur den affären sedan utvecklades tillhör DKAB:s historia.

Fotot på bilden, som finns bevarat i kraftstationen, är också en interiörbild från Fågelfors kraftstation tagit år 1939 av J. Frenzel, Skillingaryd.
17 IMG_5816

Fotot på bilden, som även detta finns bevarat i kraftstationen, är också en interiörbild från Fågelfors kraftstation tagit år 1939 av J. Frenzel, Skillingaryd.

18 IMG_5817

Fotot på bilden, som finns bevarat i kraftstationen, är en bild tagen från öster mot väster utmed dammvallen med underrubriken ”Fåglafors dammanläggning”.

19 IMG_5818

Fotona på bilden, som finns bevarade och uppsatta på väggen i kraftstationen, är bilder på upprustningen av turbinerna år 1998.

20 IMG_5818

År 1910, närmare bestämt den 9 december, tecknas ett arrendekontrakt Tofteryds kommun och Kungliga Arméförvaltningen samt Kungliga Domänstyrelsen om rätt till utnyttjande av statens vattenfall i Lagan vid Götaström och Fogelfors.

År 1911, kraftverket börjar byggas och aggregat 1 installeras.

År 1912, aggregat 1 tas i drift i april, aggregat 2 installeras.

År 1930, erhölls tillstånd att höja dämningen med 1,2 meter. Dammen byggs om.

År 1931, installeras aggregat 3.

År 1942, turbin 2 byts ut.

Åren 1964-1966, kraftverket rustas upp, ombyggnad av damm, byte av löphjul turbin 1 och 3, omlindning av generatorer samt ny elutrustning.

År 1968, Vattenfall förvärvar Skillingaryds Elverk AB.

År 1983, tilloppstuben byts ut.

År 1988, betongreparation av sugrör, med mera.

År 1990, ombyggnad av intaget vid sumpen med bland annat nya intagsgrindar.

År 1997, Vattenfall AB övertar Fågelfors kraftverk från Vattenfall Skaraborg Elnät AB samt renovering av turbin 2 med bland annat nya löphjul och detta påbörjas i december.

År 1998, upprustning av Fågelfors kraftverk då el- och kontrollanläggning byts ut, nivåautomatik och statiska mätare med mera installeras i mars, turbinregulatorerna byts ut mot nya hydraulaggregat och motviktsstängare samt renoverad turbin 2 tas i drift i mars, nytt yttertak och ventilation installeras i augusti.

Nuvarande stationsdata, fallhöjd cirka 8,5 meter, Qutb. Cirka 5 m3/sek, effekt 380 kW, normalårsproduktion 7,3 GWh.
21 IMG_5777 Mjölnare Järvens kvarn

Bara cirka 20 meter uppströms Abbotens bro i Lagans gamla åfåra söder om Fågelforsdammen, till vänster på bilden, ska en kvarn ha legat för länge sedan under namnet ”Järva kvarn”.

Man kan på bilden se att det bildas en liten ö med Lagan på södra sidan, till höger på bilden, och en smal grävd kanal på norra sidan, till vänster på bilden, där ett vattenhjul skulle ha funnits.

På ön växer idag ett antal stora och ståtliga klibbalar, ”Alnus glutinosa”, och på död klibbalsved kan man här bland annat hitta den relativt ovanliga skinnsvampen sammetsskinn, ”Stereum subtomentosum”.

Vid rätt väderlek förekommer också stora mängder ”Vätteskägg” på och omkring ön, som vi kan döpa till ”Järvens ö”.
22 IMG_5932 Fnösketicka kanske med arten Dvärgfjäderving

Avslutningsvis lite natur, är det en fnösketicka eller en ovanligt ”ful fisk” i närbild, välj själva.

LÄMNA ETT SVAR