Många motioner i kväll

0

I kväll har vi Kåre Boberg på plats för att rapportera från kommunfullmäktige. Det är öppet för allmänheten och lokalen är Skillingehus i Skillingaryd.
Bland frågor som behandlas märks en rad motioner som förslag att avslå den om cykelväg Klevshult-Skillingaryd emellan.

Dagordningen är enligt följande:
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för protokollets justering
4. Godkännande av dagordning
5. Interpellationer och frågor
6. Inkomna motioner och medborgarförslag
7. Motion – Justering av parkeringsavgift
8. Medborgarförslag – Cykelväg mellan Klevshult och Skillingaryd utmed gamla E4
9. Medborgarförslag – Sophantering i villakvarteren
10. Delårsbokslut 2016 för Vaggeryds kommun
11. Tilläggsbudget för ökade råvaror BUN, 1,1 miljoner kronor
12. Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer för e-post, telefoni och sociala medier samt uppdaterad grafisk handbok
13. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är slutbehandlade
14. Delgivningar

LÄMNA ETT SVAR