Bilder från ett bilfönster, del 6

0

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg levererar bilder från ett bilfönster.

Bilder från ett bilfönster, del 6

Bilder från ett bilfönster, del 6, en natur- och kulturkrönika i 12 bilder från vårt närområde, där vi formas och har formats i vår relation till varandra och vår miljö.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten och slutet av februari anno 2016. Bilderna är som vanligt klickbara.

1 Kävsjö naturreservat grundas Edward Wibeck 1950-tal

Bilden som är tagen någon gång på 1950-talet visar ett möte där grunden till naturreservatet Kävsjön lades. Alla deltagare var dock inte nöjda på mötet, säger en del av de som var med.

Idag är Kävsjön och Store mosse nationalpark ett område som är välkänt långt utanför landet gränser.

Edvard Wibeck ”Wibeck i Tånnö” ses i skägget till vänster på bilden med en bister min, och han var nog mannen bakom mycket av bildandet av naturreservatet. Carl Törefors som drev företaget Metallverket sitter i mitten på bilden.

2 Kävsjö gamla fågeltorne 1958

Bilden visar det gamla fågeltornet vid Kävsjön inom Store mosse nationalpark. Fågeltornet byggdes år 1958, för övrigt samma år som jag föddes, av byggmästare Sven-Olov Almqvist i Hillerstorp.

Mitt första besök vid detta fågeltorn som ung fältbiolog var året 1970 och detta besök skulle följas av många fler under åren som följde.

3 IMG_6540

Det ”nya” tornet vid Kävsjön byggdes år 1988, med andra ord för cirka 28 år sedan, tänk vad tiden går.

Tiden tand har uppenbarligen gjort att tornet behöver lite hjälp för att stå rakt och fyra ”stöttor” har tillkommit under senare tid.

Store Mosse nationalpark bildades i maj år 1982 men idén om att skydda området från expolaterande verksamhet tar sin början år 1965 då området skyddades som naturreservat.

Men redan år 1927 förbjöds fågeljakt i området då det var dessa naturvärden man fokuserade på initialt.

Under 1960- och 1970-talen arbetade Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Domänverket intensivt med att köpa in mark i närområdet och få till stånd ett starkare skydd och efter mycket diskussioner beslutade regering och riksdag år 1982 att bilda nationalparken.

4 IMG_6541

Mitt i detta betongfundament med rester av en telefonstolpe i centrum skulle sitta en informationstavla med krönikans bild 2 samt en text som berättade att,

”Detta är ett av de fyra betongfundamenten till det första fågeltornet vid Kävsjön. Fågeltornet byggdes år 1958 av byggmästare Sven-Olov Almqvist i Hillerstorp”.

5 IMG_6548

Ett drama i miniatyr utspelade sig på taket till den gamla ladan strax utanför Bredaryd mot Bröttjestad, en ormvråk med byte försökte i lugn och ro att äta men skatan ville annorlunda och var hela tiden en retsticka för att få vråken att ge sig av och lämna bytet till skatan.

6 IMG_6549

Skatan gav sig inte utan ryckte hela tiden ormvråken i stjärtfjädrarna men vråken gav sig inte heller utan fortsatte sin måltid dock något irriterad, matro existerade inte.

7 IMG_6552 Bläsgås 4, Sädgås 300, Kanadagås 400, Gråg

Det gick hundratals med gäss på fälten vid Svanaholms ängar denna soliga vårvinterdag anno 2016.

8 IMG_6553

Jag uppskattade att det gick 300 sädgäss, 400 kanadagäss, 200 grågäss och dessutom 4 bläsgäss på fälten mellan Storån och Lillån. På bilden ser man mest sädgäss men också en och annan grågås.

9 IMG_6557

Bilden visar grågäss, ”Anser anser”, kanadagäss, ”Branta canadensis”, och sädgäss, ”Anser fabalis”, som födosöker på fälten vid Svanaholms ängar.

10 IMG_6578

Till vänster på bilden går två av de fyra bläsgässen, ”Anser albifrons”, tillsammans med fem sädgäss.

Bläsgåsen delas ofta upp i fem underarter varav bildens bläsgäss heter ”Anser anser albifrons” och är nominatformen som häckar i de nordligaste områdena av Europa och Asien, och har sina vinterkvarter söderut i Europa, som Skandinavien, England och Wales.

Bläsgåsen är en arktisk havskustfågel och häckar som sagt på tundran i Ryssland, arten är i Sverige en årlig och tämligen vanlig besökare och ses i huvudsak i de sydligaste delarna av landet på sin genomresa upp till den ryska tundran.

11 IMG_6579

Globalt sätt är bläsgåsen en vanlig gås med en världspopulation på drygt 3 miljoner individer och här på min bild ser man en ensam bläsgås i mitten av bilden tillsammans med sädgäss och kanadagäss.

12 IMG_6582

Under oktober och november flyttar bläsgässen mot Storbritanniens kuster samt Danmark, Holland och Frankrikes kuster och vissa år övervintrar även en del individer i Skåne.

Under mars och april, under sin flyttning norrut, passerar bläsgässen sedan återigen våra trakter, som här på bilden på fälten vid Svanaholms ängar.

Bläsgåsen går i mitten av bilden tillsammans med kanadagäss och sädgäss.

LÄMNA ETT SVAR