Bygglov för tillfällig förskola

0

Den paviljong som finns norr om Fenix i Vaggeryd och som stått tom och oanvänd under hösttermins kommer från och vårterminen åter till användning som förskola.

Miljö- och byggnämnden har  beviljat tidsbegränsat bygglov för att åter använda paviljongen under tre år. Anledningen till att byggnaden återkommer till användning är det ökade trycket på platser i förskolan.
Götaströms Bil använder ett lagertält på fastigheten Lokatten 5. Nu har företaget begärt permanent bygglov för tältet. Men det ville inte miljö- och byggnämnden acceptera. Därför får företaget hålla till godo med ett tidsbegränsat bygglov under fem år.
Miljö- och byggnämnden avslog en bygglovsansökan  för tillbyggnad av garage inom fastigheten Morarp 2:102, eftersom den strider mot detaljplanebestämmelserna.
Däremot gav nämnden tillstånd till nybyggnad av fritidshus och garage inom fastigheten Rastad 1:65, trots en mindre avvikelse från detaljplanen.

En fastighetsägare i Hagshult får dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett bostadshus. När byggnaden fick sitt ursprungliga bygglov skedde en felaktig mätning som tillät att byggnaden uppfördes inom den 100-metersgräns som utgör strandskydd. Därför tvangs ägaren ansöka om dispens vilken beviljades.

LÄMNA ETT SVAR