Detta säger utredarna om Lagan

0

Under 2015 och 2016 har Lagans omgivningar i centrala Vaggeryd i princip tillåtits att växa igen. Inga pengar har funnits tillgängliga för att lyfta fram vattenspegeln. Men nu planeras större åtgärder under 2017. Frågan är bara hur omfattande dessa åtgärder kommer att bli.

Från Dulebäck i söder till området söder om Tolvabron i norr har strandmarken utmed Lagan inventerats av länsstyrelsen. Arbetet omfattar bedömningar och förslag till åtgärder för sammanlagt 58 delområden. Några radikala ingrepp föreslås inte, ett faktum som väl lugnar vissa och oroar andra.
Det mest intressanta området på sträckan finns söder om kraftstationen och Götarpsbron i Götafors, alltså den södra porten till Södra Park. Detta område anses ha mycket höga naturvärden. Det gäller inte minst det gamla järnbruksområdet söder om bron som idag är i det närmaste otillgängligt. Här finns en känsla av ”tropisk regnskog”.

Så skriver utredaren :
”Lummig och frisk blandlövskog som nästan ger känslan av en tropisk regnskog. Här finns ett högvuxet äldre trädskikt av klibbalar som tillsammans med gran, björk, rönn, lönn, asp och mycket hägg och druvfläder bildar en tät och lövrik skog. Inslaget av död ved i olika dimensioner är stort. I fältskiktet växer bl.a. skogsbräken, måbär, lundbräken, brännässla, lundgröe, måbär, flenört och nejlikrot. Marken är påfallande porös och har sannolikt en historia av mänsklig påverkan. Marken ser delvis ut att innehålla slaggvarp. Fin fågelmiljö och goda förutsättningar för rik flora av mossor och svamp.”
För området utmed ”Ödebrinken, alltså gångstråket från Strömbergsvägen upp till Södra Parkbron föreslås röjning av lövsly för att vattnet ska kunna ses, något som bitvis varit mycket svårt i sommar.
Det mest intressanta är att utredaren rekommenderar ytterst få ingrepp på sträckan från Södra Parkbron till Kvarnen. Där har det annars funnits ett folkligt engagemang för att synliggöra åfåran och dess vattenflöde.
Men dessa uppfattningar får inget som helst stöd av utredaren.
Åkanten vid Folkes Hus bort mot VSBo-huset utmed ån i öster föreslås få fri utveckling och lämnas orörd liksom stranden på motsatta sidan av ån.
Så här skriver utredaren om området vid Folkets Hus:
”I denna sumpskog finns många mindre försänkningar i marken som säkert tidvis översilas, en ekologiskt mycket viktig funktion. Under trädskärmen av klibbal, knäckepil, björk och hägg breder högörtängar med skär snårvinda, ängsruta, älggräs, strutbräken, äkta förgätmigej, sprängört, kornell, benved, svärdslilja, videört, jättebalsamin och kärrsilja ut sig. Äldre träd saknas. Inslag av död ved finns”.

LÄMNA ETT SVAR